POSLOVNI NAČRTI

Morda poslovnega načrta ne znate prenesti na papir? Se vedno znova trudite z načrtovanjem različnih scenarijev investicijskega programa? Želite prestrukturirati podjetje? Želite, da se opravi skrbni pregled poslovanja vašega podjetja?

Vsebina in struktura poslovnega načrta sta prilagojeni konkretnim potrebam podjetja in odvisni od namena.

Podjetniki in podjetja potrebujejo poslovne načrte v različnih situacijah. Običajno predstavlja osnovo za sprejem poslovnih odločitev v samem podjetju, na drugi strani pa gre tudi za dokument, ki služi potencialnim investitorjem in bankam pri odločanju o tem, ali naj investirajo v vaš projekt.

Vsebina in struktura poslovnega načrta sta prilagojeni konkretnim potrebam podjetja in odvisni od namena. Vsebuje ključne poslovne elemente, kot so:

–      analiza panoge in konkurence

–      produkti/storitve, kupci, profitna marža, velikost, sezonska komponenta, marketinška strategija

–      struktura finančnih virov, davčna optimizacija, organizacijska struktura

–      tržnega potenciala,

–      ocenjevanje investicijskih projektov,

–      svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah,

–      marketinške aktivnosti,

–      kadrovski načrt,

–      prodajni načrt,

–      nabavni načrt.

Hkrati pa mora zajemati tudi finančne vidike izvedbe poslovnega načrta s pripravljenimi projekcijami prihodnjega poslovanja. Projekcije poslovanja morajo vsekakor zajemati:

–      bilanco stanja,

–      izkaz poslovnega izida in

–      izkaz denarnega toka.

Pri tem pa je pomembno, da se pripravijo simulacije večih scenarijev ter analiza občutljivosti na ključne dejavnike vrednosti (value drivers).

 

 

www.financnosvetovanje.si