PRIMERJAVA VREDNOSTI DELNICE KRKE Z NEMŠKIM GENERIKOM STADO

Če spremljamo gibanje delnice Krke v zadnjih 3 mesecih (jul-okt 2013) vidimo, da se tečaj giblje v razponu med 50 in 55 eur, kar daje lepe možnosti za trgovanje.

V oktobru, sodeč po delniški knjigi, svoje pozicije še naprej krepijo tuji vlagatelji, poleg hrvaških skladov tudi ostali z nakupi za trgovanje na Varšavski borzi. To potrjuje tudi dnevni promet, ki presega tudi 1 mio eur. Tudi sama družba Krka tedensko odkupuje do cca 500 tis eur v sklad lastnih delnic oz samo v zadnjem tednu za cca 700 tis eur. 

Sestava delničarjev na dan 30.9.2013:

–   mednarodni vlagatelji      19,8% (18,8%   na dan 31.12.2012)

–   lastne delnice                     7,0%    (6,5%     na dan 31.12.2012)

–   državni skladi                     25,2% (25,2%   na dan 31.12.2012)

–   fizične osebe                       39,0%  (39,8%  na dan 31.12.2012)

–   investicijski skladi             2,4%    (2,6%     na dan 31.12.2012)

–   druge pravne osebe            6,6%    (7,1%     na dan 31.12.2012)

krka _tečaj 20.10.2013

Kaj pomeni vrednost delnice Krke oz podjetja v primerjavi z nemško Stado, prav tako generičnem proizvajalcem zdravil. V prejšnjem prispevku smo si pogledali primerjavo z madžarskim generikom Gedeon Richterjem.

Stada je s prodajo v letu 2012 v višini 1,8 milijarde eur nekoliko večja od Krke, pri kateri je v lanskem letu znašala 1,1 milijarde eur. Iz rasti prodajnih prihodkov lahko vidimo, da je Stada v zreli fazi oz se je njena rast  prodaje ustalila na ravni letne inflacije. Njena prodaja je od leta 2008, ko je znašala 1.646 mio eur zrastla na 1.837 mio eur oz le 11% v zadnjih 4 letih. Pri Krki letna rast prodaje znaša cca 6%.

Podobne trende opazimo tudi pri gibanju EBITDA. Pri Stadi je EBITDA v letu 2008 znašal 255 mio eur in je zrastel na 323 mio eur v letu 2012. To pomeni, da je bila skupna rast v zadnjih 4 letih cca 25% (oz letno 6%). Pri Krki, ki ima 37% nižjo prodajo je v letu 2012 znašal EBITDA 282 mio eur, letošnja ocena pa znaša 313 mio eur oz. praktično na ravni Stade. To kaže, da je Krka precej bolj učinkovia v primerajvi s tekmecem.

Do še ugodnejših zaključkov pridemo na podlagi primerjave dobička iz poslovanja (EBIT) in neto dobička. Stada je v lanskem letu imela 202 mio eur EBIT (v letu 2008 cca 175 mio eur), Krka pa v letu 2012 cca 192 mio oz le 4% manj. Letošnja ocena dobiča iz poslovanja pri Krki znaša 228 mio eur oz 12% več od Stade v primerjavi z letom 2012.

Neto dobiček je v letu 2012 pri Stadi znašal 86,9 mio eur (v letu 2008 cca 76 mio eur, v letu 2009 cca 100 mio eur, v 2010 cca 68 mio eur in 2011 le 22 mio eur). Zakaj je neto dobiček pri Stadi precej nižji od dobička iz poslovanja? Razlog je v precejšnji zadolženosti Stade, ki znaša v letu 2012 kar 1.294 mio eur, medtem ko je Krka praktično nezadolžena in ima finančni vzvod za širitev še popolnoma neizkoriščen. Čisti dobiček je pri Krki v letu 2012 znašal 159 mio eur oz. je bil 84% višji od Stade. Pri Krki ocena za letošnje leto znaša cca 182 mio eur, pri Stadi pa 130 mio eur, kar pomeni, da bo neto dobiček Krke za cca 40% višji.

Prav tako Stada precej manj, v primerjavi z drugimi generiki, vlaga v raziskave in razvoj. V letu 2012 je za raziskave in razvoj namenila 2,8%, medtem ko  Krka 8,8%, Gedeon Richter pa 11,9% vrednosti prodaje.

Stada4

POVZETEK:

Pri ocenjevanju vrednosti podjetja si običajno pomagamo z različnimi kazalci vrednotenja.

Na podlagi primerjave in upoštevanju hitrih relativnih kazalcev vrednotenja konkurenta Stada, to je multiplikatorjev čistega dobička P/E in denarnega toka P/EBITDA nam pokaže, da bi vrednost delnice Krke ob teh primerjavah znašala  cca 79,6 eur.

Tržna kapitalizacija Stade je v oktobru 2013 bila za 35% višja od Krke in je znašala 2,4 milijarde eur, pri Krki pa 1,77 milijarde eur. Ob tem velja poudariti, da Krka tako v absolutnem znesku (višina  čistega dobička, višina dividende) kot relativnih kazalcih (ROE, ROA) ustvarja boljše rezultate.

Opomba: Ocena rezultatov za leto 2013 je bila narejena na podlagi projekcije objavljenih polletnih rezultatov za leto 2013.

Ključne besede: Krka, Stada, vrednost delnice, prodaja, EBITDA, dobiček iz poslovanja, neto dobiček

Ni komentarjev.

Komentiraj