1. Mnenja

Družba T-finančno svetovanje, Tadej Tufek s.p. (v nadaljevanju T-finančno svetovanje) daje nasvete, mnenja in priporočila v pisni obliki. Kadar so nasveti posredovani v ustni obliki, družba T-finančno svetovanje ustne nasvete na željo naročnika potrdi v pisni obliki, razen v primeru nasvetov v zvezi z vsakodnevnimi zadevami.

Kadar so nasveti posredovani v obliki osnutka, družba T-finančno svetovanje vedno predloži še končni nasvet v pisni obliki, ki je edini verodostojen.

Družba T-finančno svetovanje se zavezuje, da bo nasvete, mnenja in priporočila v pisni obliki posredovala naročniku v najkrajšem možnem času.

2. Uporaba nasvetov

Vsi nasveti, ki jih posreduje družba T-finančno svetovanje, so namenjeni izključno naročniku ter njegovim povezanim osebam. Brez predhodnega pisnega soglasja družbe T-finančno svetovanje je nasvete dovoljeno posredovati izključno tretjim osebam, na katere se mnenje neposredno ali posredno veže.

3. Izstavljanje računov

Družba T-finančno svetovanje bo za opravljene storitve praviloma izdala račun zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec. Priloga računa je specifikacija opravljenih storitev izvajalca. Naročnik se obveže prejeti račun poravnati v roku 7 dni od dneva izstavitve računa, če ni drugače dogovorjeno.

4. Obveznosti in odgovornosti izvajalca storitev

Družba T-finančno svetovanje se obvezuje storitve finančnega svetovanja opravljati z najvišjo stopnjo strokovne skrbnosti in odgovornosti in se pri tem ravnati v skladu s splošnimi določili Obligacijskega zakonika in posebnimi določili tega zakona o mandatni pogodbi.

Za škodo povzročeno na podlagi izvajanja storitev po tej pogodbi družba T-finančno svetovanje odgovarja do višine prejetih plačil po tej pogodbi.

5. Poslovno okolje

Družba T-finančno svetovanje opravlja storitve in deluje na podlagi razpoložljivih razlag veljavne zakonodaje in praktičnih izkušenj, vedno s strokovno skrbnostjo in presojo.

Družba T-finančno svetovanje ne sprejema odgovornosti za nedosledno ali nepravilno izvajanje zakonov s strani davčnih organov, nasprotujočih si razlag zakonskih določil ali naknadnih zakonodajnih sprememb, ki vplivajo na že opravljene storitve.

6. Obveznosti in odgovornosti naročnika storitev

Naročnik se obvezuje družbi T-finančno svetovanje posredovati oziroma pomagati pridobiti vse informacije in/ali dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje storitev.

Če naročnik zahtevanih podatkov in/ali dokumentacije ne predloži v razumnem roku ali jih sploh ne predloži, si družba T-finančno svetovanje pridržuje pravico, da prilagodi časovni načrt izvedbe storitev ter v primeru nastanka dodatnih storitev in stroškov le-te zaračuna naročniku.

Naročnik je odgovoren za natančnost in popolnost informacij, ki jih posreduje družbi T-finančno svetovanje. Če naročnik ugotovi, da družba T-finančno svetovanje ne pozna pomembnih dejstev v celoti ali o njih ni ustrezno obveščena, je dolžan družbo T-finančno svetovanje o tem nemudoma obvestiti.

7. Navodila naročnika

Družba T-finančno svetovanje bo upoštevala ustna ali/in pisna navodila in zahteve naročnika. Kot pisna navodilo se štejejo tudi navodila in zahteve, poslane po elektronski pošti.

Naročnik se zavezuje, da bo za storitve, opravljene pred prejemom pisnih navodil o preklicu, plačal honorar skupaj z morebitnimi materialnimi stroški skladno z določili te pogodbe.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom omeji presojo družbe T-finančno svetovanje o tem, kdo je pooblaščen za podajanje navodil in zahtev.

8. Preklic navodil naročnika

Naročnik preklice predhodno izdana navodila ali zahteve za storitev le v pisni obliki. Družba T-finančno svetovanje upošteva ustni preklic navodil ali zahtev v okoliščinah, ki se ji bodo zdele primerne.

Naročnik se zavezuje, da bo za storitve, opravljene pred prejemom pisnih navodil o preklicu, plačal honorar skupaj z morebitnimi materialnimi stroški. Družba T-finančno svetovanje lahko odkloni ravnanje v skladu z naročnikovimi navodili, kadar ima za to utemeljen razlog, ki ga pisno posreduje naročniku.

Družba T-finančno svetovanje lahko odkloni, da bo nadaljevala s storitvami ali da bo že začete storitve zaključila, kadar ima za to utemeljen razlog, ki ga v pisni obliki posreduje naročniku.

Kot utemeljen razlog v skladu s tem odstavkom se šteje:

–      kadar obstaja nevarnost, da bi naročnik z navodilom škodoval samemu sebi,

–      kadar ima naročilo oziroma posledica naročila znake kaznivega dejanja,

–      kadar izvajalec ni zmožen izvršiti naročila v predpisanem roku, zamuda pri roku pa bi pomenila neizvršitev naročila,

–      kadar bi izvedba naročila pomenila kolizijo interesov.

9. Reševanje sporov

Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta morebitne spore v zvezi z naročilom reševale sporazumno. Če spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Kolizija interesov

V primeru, da bi prišlo do spora glede davčnih in pravnih vprašanj, pri katerih sodeluje izvajalec, med naročnikom in stranko, s katero ima družba T-finančno svetovanje sklenjeno svetovalno pogodbo, glede vprašanj, bo družba T-finančno svetovanje storila vse, kar bo v njeni moči, da bi stranki dosegli mirno rešitev spora.

V kolikor mirna rešitev spora med strankama iz prvega odstavka tega člena ne bi bila mogoča, družba T-finančno svetovanje ne bo zastopala ali svetovala nobeni izmed strank.

11. Zaupnost podatkov

Družba T-finančno svetovanje se obveže trajno varovati kot tajne vse podatke, s katerimi razpolaga na podlagi opravljanja storitev pravnega, finančnega in davčnega svetovanja naročniku.

Družba T-finančno svetovanje se obveže, da bo dejstvo sklenitve te pogodbe obravnavala kot poslovno tajnost, ki je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo razkrivala tretjim osebam oziroma objavljala na kakršen koli način.

V primeru kršitve tega določila, je izvajalec dolžan naročniku plačati odškodnino v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

12. Izjava o omejitvi odgovornosti

Priporočila, analize oz mnenja ne pomenijo ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov oziroma vrednostnih papirjev.

Priporočilo prav tako ni namenjeno nudenju osebnih investicijskih nasvetov. Glede podatkov, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta oz vrednostnega papirja velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. Vlaganje v finančne instrumente je povezano tudi s tveganjem.

Stranka v celoti prevzema vso odgovornost za odločitve glede nakupov ali prodaj finančnih instrumentov, vrednostnih papirjev ali drugih storitev v zvezi s finančnimi instrumenti in iz teh odločitev izhajajočo morebitno izgubo, obveznosti ali stroške.

Informacije, mnenja, analize, zaključki in prognoze so zasnovane na podlagi javno dostopnih podatkov in virov, ki jim T-finančno svetovanje zaupa, vendar zanje ne more jamčiti. Podatki so odraz stanja na finančnih trgih v času njihovega zajema in so podvrženi stalnim spremembam. Mnenja avtorjev predstavljajo trenutno presojo podatkov in ne odražajo nujno mnenje naše inštitucije. Mnenja se lahko kadarkoli spremenijo brez vnaprejšnje najave. T-finančno svetovanje ne prevzema nobene odgovornosti za posledice odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji/internetni strani.