KAJ LAHKO STORIMO ZA VAS

  • Ali prodajate delež v podjetju in ne veste kakšna je prava cena? Se morda v prvi fazi prodaje ne bi sami pogajali in bi si pustili manevrski prostor za končno fazo pogajanj? Naredimo vam vrednotenje podjetja, lahko pa se tudi v vašem imenu pogajamo in opravimo vse potrebno do končne prodaje deleža podjetja.
  • Ali ste v fazi finančnega prestrukturiranja in ne veste kako naprej? Za vas izdelamo program finančnega prestrukturiranja.
  • Potrebujete kredit pri banki, Slovenskem podjetniškem skladu, reprogram obstoječega financiranja, primerjavo trga kreditnih ponudnikov in ne znate izdelati poslovnega načrta?
  • Bi potrebovali zunanjega finančnega svetovalca za določeno obdobje, ki bi vam izdelal prihodnje denarne tokove, svetovanje glede najemanja ali nalaganja finančnih presežkov,  pripravo finančnih načrtov in pregled poslovnih procesov, pojasnjevanje finančnih postavk in njihovo optimiranje?

1. Ureditev financiranja poslovanja, novih investicij, reprogam obstoječih posojil, zamenjava banke z ugodnejšo banko,

–        Ureditev vse potrebne dokumentacije, vključno z izdelavo planov poslovanja, investicijskih projektov in drugih dokumentov potrebnih za banke,

–        Pregled trga kreditnih ponudnikov (bank) in izbira najugodnejšega vira financiranja v danem trenutku na trgu (bančni kredit, drugi dolžniški viri, venture skladi itd),

–        Zamenjava slabšega vira financiranja z ugodnejšim virom.

2. Vrednotenje podjetij

–        Skrbni pregled podjetja – finančni del

–        Povzetek poročila:

–        predmet vrednotenja, namen vrednotenja, datum vrednotenja, podlaga vrednosti, omejitve, potencialna tveganja, sklep o oceni vrednosti.

–        Analiza panoge in konkurence

–        Finančna analiza:

–        analiza izkaza poslovnega izida,

–        analiza bilance stanja,

–        Metodologija in načini ocenjevanja vrednosti

–        Ocenjevanje vrednosti družbe:

–        izračun stroška kapitala (CAPM, WACC),

–        projekcije poslovanja:

–        stand alone scenarij,

–        scenarij s strateškim partnerjem.

3. Finančno analiziranje poslovanja  

– finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali

– finančna ocena poslovnih partnerjev

4. Ocena potencialnih sinergij pri prevzemih,

5. Ocenjevanje investicijskih projektov in priprava vzdržne investicijske politike na osnovi projekcije prihodnjih denarnih tokov

–        Statične metode ocenjevanja investicijskih projektov:

–        Rentabilnost naložbe,

–        Skupni donos,

–        Doba vračanja.

–        Dinamične metode ocenjevanja investicijskih projektov:

–        Metoda neto sedanje vrednosti,

–        Interna stopnja donosa (IRR).

6. Priprava dokumentacije za prijavo na razpise Slovenskega podjetniškega sklada,

7. Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte

8. Izdelava sanacijskega programa pred izvedbo postopka prisilne poravnave

9. Opravimo skrben pregled podjetja – due dilligence,

Običajno se privzema, da mala podjetja ne potrebujejo zaposlenega finančnega direktorja ali pa si dobrega finančnega strokovnjaka enostavno ne morajo privoščiti. Ravno takim podjetjem želimo s svojo storitvijo omogočiti dostop do znanja in kompetentnih finančnih odločitev, ki so značilna za velika podjetja, ki imajo svoje finančne oddelke in zaposlene finančne direktorje za dostopno ceno.

Z izkušnjami, ki smo jih pridobili s praktičnim delom na posameznih področjih finančnih trgov, obogatenimi z izkušnjami pri izobraževanju, vam bomo poskušali čim bolj kompetentno svetovati.