KREDITNO POSREDOVANJE ZA PODJETJA in OBRTNIKE OPRAVIMO BREZPLAČNO  takrat, ko je cilj kreditnega posredovanje pridobitev kredita pri eni od naših pogodbenih bank. Proti plačilu pa opravimo svetovalne storitve izven kreditnega posredovanja (poslovni načrti, investicijski načrt in podobno).

Ureditev financiranja poslovanja, novih investicij, reprogam obstoječih posojil, zamenjava banke z ugodnejšo banko,

–     Ureditev vse potrebne dokumentacije, vključno z izdelavo planov poslovanja, investicijskih projektov in drugih dokumentov potrebnih za banke,

–     Pregled trga kreditnih ponudnikov (bank) in izbira najugodnejšega vira financiranja v danem trenutku na trgu (bančni kredit, drugi dolžniški viri, venture skladi itd),

–     Zamenjava slabšega vira financiranja z ugodnejšim virom.

Posredujemo pri vseh oblikah financiranja, ki jih nudijo banke, s katerimi pogodbeno sodelujemo. Glavne oblike našega posredovanja so:

1. KRATKOROČNO FINANCIRANJE

– financiranje tekočega poslovanja, obratnih sredstev, likvidnostnih težav i.t.d. Zapadlost do 1 leta.

V okviru tega pa:

a) Dovoljeno negativno stanje (limit) na transakcijskem računu

b) Okvirni (revolving) krediti

c) Kratkoročni kredit (mesečno, trimesečno, polletno ali po želji odplačevanje glavnice in obresti)

d) Bullet kredit

-odplačevanje glavnice ob zapadlosti kredita

-odplačevanje obresti mesečno

2. DOLGOROČNO FINANCIRANJE

– financiranje nakupa osnovnih sredstev, širjenje obsega poslovanja oziroma financiranje novih poslovnih idej, zapadlost daljše kot 1 leto

a) Klasični dolgoročni kredit

b) Sindicirani krediti

c) Krediti pod posebnimi pogoji

– krediti sofinancirani s strani Slovenskega podjetniškega sklada

– krediti za spodbujanje investicij v učinkovito rabo energije

3. BANČNE GARANCIJE

a) garancija za resnost ponudbe

b) garancija za dobro izvedbo del

c) garancija za vračilo avansa

d) garancija za odpravo napak v garancijski dobi

e) garancija za zanesljivost plačila

f) carinska garancija

g) itd……

Pred kreditnim posredovanjem lahko opravimo pregled finančnega poslovanja podjetja in vam svetujemo ukrepe za izboljšavo poslovanja.